Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων | ITCreation

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι πολύ σημαντική για την ITCreation. Η παρούσα πολιτική σας ενημερώνει για τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών μέσω του site μας, από την εταιρεία μας και ειδικότερα, από το λογιστήριο και το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας μας.

Το www.itcreation.gr ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία « Λεβέντης Σ. – Χαρίτος Α. Ο.Ε» που εδρεύει στο Δήμο Αιγάλεω Αττικής, οδός Αγίας Λαύρας 4, Τ.Κ. 12244, με Α.Φ.Μ 800450640 (εφεξής «Εταιρεία») και η διεύθυνση email για σχετική επικοινωνία είναι: support@itcreation.gr.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία, υπόκειται στους όρους της παρούσας, στις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας 2016/679 – Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία του ατόμου από τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως αυτός έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαϊου 2018 και έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Επιτρόπου για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο της παρούσας σε τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Κατά συνέπεια, κάθε φορά που περιηγείστε στο Δικτυακό Τόπο ή/και χρησιμοποιείτε το Site μας προστατεύστε από τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας Πολιτικής Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων και θα πρέπει να εξετάζετε το εν λόγω κείμενο κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για να βεβαιώνεστε ότι συμφωνείτε με αυτήν. Εάν δεν συμφωνείτε με τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων όπως προβλέπεται στην παρούσα Πολιτική, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστότοπο και μην μας κοινοποιείτε Προσωπικά σας Δεδομένα.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή αντίρρηση σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ή ακόμα και στην περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή τους, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αποστέλλοντας επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: support@itcreation.gr, ή στο τηλ.: +302130254510.

Αντικείμενο της Πολιτικής Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων

Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που τηρούνται από την Εταιρεία, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων πελατών της, των χρηστών των υπηρεσιών της και των ιστοσελίδων και των εφαρμογών της (Apps). Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τους κανόνες, με βάση τους οποίους προβαίνουμε σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και διασφαλίζουμε την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών.

Στην παρούσα Πολιτική περιλαμβάνονται:

• Νομικό Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
• Ορισμοί Κανονισμού
• Μέτρα Ασφαλείας
• Τρόπος συλλογής και χρόνος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
• Με ποιο τρόπο συλλέγει προσωπικά δεδομένα η Εταιρεία και πόσο τα τηρεί
• Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
• Κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτους
• Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα σας
• Πρόσβαση στα δεδομένα
• Google Analytics
• Εφαρμογές και widgets κοινωνικών δικτύων
• Περίοδος τήρησης αρχείων
• Ιδιωτικότητα Παιδιών
• Άσκηση των δικαιωμάτων σας
• Cookies
• Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων

Από τον Μάιο του 2018 ισχύει ο υπ’ αρ. 2016/679 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Ορισμοί Κανονισμού

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων ισχύουν οι ορισμοί του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Όλως ενδεικτικώς ως:

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

«επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,
«υπεύθυνος επεξεργασίας» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

Μέτρα Ασφαλείας

Η Εταιρεία έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς για την επίτευξη του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων πελατών της και τρίτων, των οποίων τα δεδομένα επεξεργάζεται, καθώς και των χρηστών της ιστοσελίδας της. Έχει λάβει δε, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε κανέναν άλλο πέρα από τα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα και μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας που προβλέπονται κατωτέρω.

Επιπρόσθετα η Εταιρεία εφαρμόζει αυστηρές Πολιτικές και Διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες ενεργούν όσοι επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και έχουν προβλεφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να εφαρμόζεται το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Τρόπος συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα, στοιχεία δηλαδή που σχετίζονται με ένα πρόσωπο και επιτρέπουν την ταυτοποίησή του, όπως το όνομα, ο αριθμός τηλεφώνου, η ηλεκτρονική και ταχυδρομική του διεύθυνση, την εταιρεία εργασίας του. Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες του site και οι υποψήφιοι πελάτες της Εταιρείας ενδέχεται να κληθούν να παράσχουν εκουσίως πληροφορίες και δεδομένα που τους αφορούν προκειμένου να ενημερωθούν για προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας, να λαμβάνουν ενημερώσεις, να παραγγέλνουν προϊόντα και να απολαμβάνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες της Εταιρείας.

Με ποιο τρόπο συλλέγει προσωπικά δεδομένα και πόσο τα διατηρεί

Τα Δεδομένα τα αντλεί η Εταιρεία από εσάς τους ίδιους:

• από την επίσκεψη σας στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας αν συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στην αρχική σελίδα
• με την εγγραφή σας στο site μας μέσω δημιουργίας λογαριασμού με σκοπό την ενημέρωσή σας για υπηρεσίες και προϊόντα
• από την τηλεφωνική ή γραπτή επικοινωνία σας, σε περίπτωση που ζητήσετε ενημέρωση για κάποια υπηρεσία ή προϊόν μας αυτοβούλως
• από την αναζήτηση των στοιχείων που έχετε αναρτήσει οι ίδιοι ή που/και υπάρχουν ελευθέρως προσβάσιμα στο διαδίκτυο

Η Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί έγγραφα ή ηλεκτρονικά αρχεία (συμβάσεις, τιμολόγια, και λοιπή αλληλογραφία) μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και επιπλέον για όσο χρόνο προβλέπεται ειδικά στο νόμο. Εφόσον μετά τη λήξη της σύμβασης βρίσκεται σε εκκρεμότητα αίτημα επίλυσης διαφοράς ή καταγγελία του πελάτη ενώπιον αρμόδιας διοικητικής, δημόσιας ή Δικαστικής Αρχής, η Εταιρεία οφείλει να διατηρεί τα εν λόγω δεδομένα μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Τα φορολογικά στοιχεία εξαιρούνται της διαδικασίας διαγραφής και διατηρούνται υποχρεωτικά σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως ο νόμος ορίζει, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις, ήτοι:

• για την εκτέλεση της μεταξύ ημών σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα σε συνέχεια αιτήσεώς σας πριν από τη σύναψη σύμβασης, ή
• προκειμένου να συμμορφωθεί σε έννομη υποχρέωση της, ή
• για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της, ή
• για τη διαφύλαξη των ζωτικών σας συμφερόντων, ή άλλων φυσικών προσώπων, ιδίως, όταν πρόκειται να παρέχει, στις αρμόδιες για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης αρχές, όπως στις διωκτικές αρχές, ή
• για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, ή
• όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, όπως ενδεικτικά για λόγους διαφήμισης, απευθείας εμπορικής προώθησης και εν γένει εμπορικής έρευνας αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας, ή
• καθώς και όταν οι σκοποί επεξεργασίας συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που έχετε ειδικώς αιτηθεί.

Στο ως άνω πλαίσιο:

• Η Εταιρεία λαμβάνει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχετε. Η Εταιρεία προκειμένου να παρέχει ποιοτικές και δίκαιες υπηρεσίες που αποσκοπούν, αφενός, στην ορθή και επωφελή για τον πελάτη εκτέλεση της σύμβασής του και αφετέρου, στην επιδίωξη έννομου συμφέροντος της Εταιρείας, προς όφελος των πελατών της, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας
• Επιπλέον, για τους ίδιους σκοπούς, η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου να σας υποβάλει προτάσεις και προσφορές που αφορούν υπηρεσίες και προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών μεγιστοποιώντας για εσάς τη σχέση κόστους-οφέλους της καταναλωτικής σας δαπάνης.
• Η Εταιρεία σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο νομικό πλαίσιο, έχει έννομη υποχρέωση να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας και τα μεταδεδομένα που προκύπτουν για λόγους τιμολόγησης και φορολογικής χρήσης και απόδειξης της παροχής των παραγγελθέντων και παρασχεθέντων υπηρεσιών, καθώς και να διαβιβάζει κάθε είδους προσωπικά δεδομένα σας στις αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές, εισαγγελικές, διοικητικές, φορολογικές και άλλες αρμόδιες Αρχές εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν έγκυρου αιτήματος αυτών, ενδεχομένως, χωρίς πρότερη ενημέρωσή σας. Επίσης, η Εταιρεία έχει έννομη υποχρέωση να πραγματοποιεί κάθε απαραίτητο εσωτερικό έλεγχο σε προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τις εσωτερικές της διαδικασίες, σε περιπτώσεις καταγγελιών, πρόληψης και εντοπισμό απάτης, για τον έλεγχο της ορθότητας τιμολόγησης, καθώς και για την αποτροπή ασυνήθιστης χρήσης των υπηρεσιών μας (π.χ. ανάρμοστη χρήση site).

Κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτους

Η Εταιρεία δεν κοινοποιεί, δεν μεταβιβάζει και δεν εμπορεύεται τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο, με εξαίρεση τρίτες αξιόπιστες εταιρείες συνεργάτες της Εταιρείας [πχ. Courier], στις οποίες αναθέτουμε την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό μας προς το σκοπό της λειτουργίας της Εταιρείας, την επεξεργασία, πληρωμή και αποστολή των παραγγελιών σας και ενδεχομένως την εξυπηρέτηση σας, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέρη αυτά τηρούν τα προσήκοντα μέτρα ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων αυτών και ενεργούν υπό τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Εταιρείας.

Όταν η Εταιρεία αναθέτει σε εντεταλμένους υπαλλήλους ή/και συνεργάτες της τη διενέργεια συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας για λογαριασμό της Εταιρείας και προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, οι ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων που προβλέπονται στη μεταξύ μας σύμβαση ή σε άλλη νομική πράξη μεταξύ μας επιβάλλονται και στους εντεταλμένους υπαλλήλους ή/και συνεργάτες της Εταιρείας μέσω σύμβασης ή άλλης νομικής πράξης σύμφωνα με το εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο, ώστε να παρέχονται επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ούτως ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Η Εταιρεία παραμένει πλήρως υπεύθυνη απέναντι σας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των εντεταλμένων υπαλλήλων ή/και συνεργατών μας.

Η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύπτει τα προσωπικά σας στοιχεία, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο, ή όταν αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να προστατεύει ή να υπερασπίζεται τα συμφέροντα τα δικά της και τα δικά σας.

Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα σας

Η Εταιρεία επιθυμεί την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τη διατήρηση της ποιότητάς τους και προς το σκοπό αυτό καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και προφυλάξεις για να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και προστατευμένα από μη εγκεκριμένη πρόσβαση, χρήση, ή αλλοίωση και παράνομη καταστροφή.

SSL/TLS και προσωπικά δεδομένα

Ειδικά για τα προσωπικά σας δεδομένα – όνομα και διεύθυνση email – τα οποία καταχωρείτε στον ιστότοπο μας όταν εγγράφεστε στους παραλήπτες του Newsletter μας, όταν δημιουργείτε λογαριασμό χρήστη ή συνδέεστε σαν χρήστης, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση SSL/TLS για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια τους. Ο ιστότοπος μας διαθέτει πιστοποιητικό SSL/TLS που κάνει εφικτές τις ασφαλείς https συνδέσεις.

Μετά τη λήψη των στοιχείων σας εφαρμόζουμε αυστηρές διαδικασίες και λειτουργίες ασφαλείας ώστε να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση. Καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειαζόμαστε τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν συνεχίσουμε να τα τηρούμε κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στους εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους για να παράσχουν σε εσάς προϊόντα και υπηρεσίες που έρχονται σε επαφή με αυτά. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων. Επίσης έχουν ενεργοποιηθεί φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές ασφαλιστικές δικλείδες, οι οποίες εναρμονίζονται με τους κανονισμούς προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα

Αποτελεί δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και μπορείτε να προβάλετε αντιρρήσεις, να διορθώσετε ή να διαγράψετε ανακρίβειες που περιέχονται στα δεδομένα αυτά, όπως επίσης και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας στη συλλογή και επεξεργασία τους χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Ειδικά δε για την συγκατάθεση σας στη λήψη ενημερωτικών/διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω της αποστολής των Newsletters, ο επισκέπτης/υποψήφιος πελάτης/πελάτης μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της λήψης των εν λόγω μηνυμάτων οποτεδήποτε το επιθυμεί.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα αυτά, ή για οποιαδήποτε πληροφορία/διευκρίνιση σχετικά με τους όρους της παρούσας Πολιτικής μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: support@itcreation.gr, ή στο τηλ.: +302130254510.

Μετά από το αίτημά σας, μπορείτε να λάβετε εξηγήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και επιβεβαίωση ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν ενημερωθεί για τις αιτήσεις σας για πληροφόρηση, μεταβολή ή διαγραφή ανάλογα με την περίπτωση. Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε να απαντά σε τέτοια αιτήματα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Πρόσβαση στα δεδομένα

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς (ο όρος «Προσωπικά Δεδομένα» όπως ορίζεται στην ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), καθώς και να τα αναθεωρήσετε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Google Analytics

Η εταιρεία ITCREATION χρησιμοποιεί το Google Analytics για την στατιστική ανάλυση χρήσης του ιστότοπου μας από τους επισκέπτες του, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της λειτουργικότητας του. Αν το επιθυμείτε μπορείτε μέσω των κατάλληλων ρυθμίσεων (ενεργοποίηση πρόσθετου εξαίρεσης) να «απαγορεύσετε» την αποστολή των στοιχείων επισκέψεων σας στον ιστότοπο μας, στο Google analytics. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων από τη χρήση του Google Analytics μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Εφαρμογές και widgets κοινωνικών δικτύων

Οι ιστοσελίδες της Εταιρείας μπορεί να περιλαμβάνουν λειτουργικότητα ώστε να μπορείτε να κοινοποιείτε μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης τρίτων, όπως το κουμπί Like του Facebook. Αυτές οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση εκ μέρους σας των ιστοτόπων της Εταιρείας ITCreation. Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που παρέχετε μέσω τέτοιων εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να συλλεγεί και να χρησιμοποιηθεί από άλλα μέλη της εν λόγω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης και οι ανταλλαγές αυτές διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου των εταιρειών που παρέχουν την εφαρμογή. Δεν έχουμε τον έλεγχο ή την ευθύνη για τις εν λόγω εταιρείες ή τη χρήση των πληροφοριών σας από αυτές. Συνιστούμε στους χρήστες να εξετάζουν την πολιτική απορρήτου κάθε ιστοτόπου τον οποίο επισκέπτονται προτού προβούν σε οποιαδήποτε κοινοποίηση Προσωπικών Δεδομένων. Οι ιστοσελίδες της Εταιρείας μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης λογισμικό του Facebook για την καταγραφή της επισκεψιμότητας του website μας. Τα δεδομένα που προκύπτουν από αυτήν την καταγραφή τα διαχειρίζεται το Facebook και η πρόσβαση που παρέχει το Facebook στην Εταιρεία διασφαλίζει την ανωνυμία των χρηστών.

Περίοδος τήρησης αρχείων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα φυλάσσονται από εμάς όσο είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε την ζητούμενη υπηρεσία και μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν η Εταιρεία δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθεί με τις συμβατικές ή νομικές της υποχρεώσεις, θα διαγραφούν από τα συστήματά της ή θα γίνουν ανώνυμα, έτσι ώστε η αναγνώριση τους να μην είναι δυνατή, εκτός εάν η Εταιρεία πρέπει να διατηρήσει τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας δεδομένων, γιατί θα πρέπει να συμμορφωθεί με νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις.

Ιδιωτικότητα Παιδιών

Η Εταιρεία αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, οι ιστότοποί μας ούτε είναι σχεδιασμένοι σκοπίμως ούτε απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η πολιτική μας είναι να μην συλλέγουμε ποτέ ούτε να τηρούμε εν γνώσει μας δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 15 ετών.

Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τη δυνατότητα, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην Εταιρεία, άσκησης των ακολούθων δικαιωμάτων, όπως:

• δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας και να αποκτάτε αντίγραφα,
• δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση ανακριβειών και λαθών στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας,
• δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν ή να πάψουν να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας, υπό τον όρο των ειδικότερων περιορισμών που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό,
• δικαίωμα περιορισμού, της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας και πάλι εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό,
• δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στον οργανισμό που θα της υποδείξετε, εφόσον αυτά είναι τεχνικά δομημένα, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.
• δικαίωμα εναντίωσης-αντίταξης, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο email: support@itcreation.gr.

Η Εταιρεία θα απαντήσει δωρεάν στο αίτημα σας, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή/και του συνολικού αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρεία θα σας ενημερώσει για τυχόν παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν δεν καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος σας, η Εταιρεία θα σας ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους σχετικούς λόγους και για τη δυνατότητα να υποβάλλετε καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ, καθώς και για το δικαίωμα σας να προσφύγετε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.
Εάν το αίτημα σας κριθεί από την Εταιρεία ως προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του, δύναται να επιβάλει την καταβολή εύλογου και ανάλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την ικανοποίηση του ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα σας.

Πολιτική Cookies

Περισσότερα για τα Cookies

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή / συσκευή κάθε επισκέπτη / χρήστη του site μέσω των φυλλομετρητών (browsers) π.χ. Chrome, Mozilla FireFox, Internet Explorer κλπ.

Τα cookies περιέχουν γράμματα και αριθμούς και χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης των χρηστών, τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης, καθώς και για στατιστικές αναλύσεις που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας και μας βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του.

Τα cookies δεν είναι προγράμματα και δεν βλάπτουν τη συσκευή στην οποία αποθηκεύονται, επίσης δεν μπορούν να υποκλέψουν πληροφορίες που βρίσκονται αποθηκευμένες στη συσκευή σας.

Ποια είδη cookies υπάρχουν;

Session cookies
Τα session cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου μας και σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε στις περιοχές όπου απαιτείται πιστοποίηση και να χρησιμοποιήσετε το καλάθι αγοράς, όπου αυτό παρέχεται. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστοτόπου μας.

Cookies Επιδόσεων
Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, λόγου χάρη, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Cookies Λειτουργικότητας
Τα cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν στον ιστότοπο να “θυμάται” τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα, τη γλώσσα, την διεύθυνση ή την περιοχή του, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως, για παράδειγμα, προβολή ενός βίντεο. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργικότητα του ιστότοπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε κάποια από τα περιεχόμενά

Μπορώ να μην δέχομαι τα cookies στη συσκευή μου;

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, ώστε να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies. Θα πρέπει να γνωρίζετε, όμως, ότι κάποιες λειτουργίες του ιστότοπου μας είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, οι λειτουργίες αυτές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Που μπορώ να βρώ περισσότερη βοήθεια για το χειρισμό των cookies;

Δοκιμάστε τον ιστότοπο the About Cookies website που προσφέρει πολλές πληροφορίες και οδηγίες για την προσαρμογή των περισσότερων σύγχρονων φυλλομετρητών/browsers

Περιορισμός Ευθύνης

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της βαριάς αμέλειας, η εταιρεία Λεβέντης Σ. – Χαρίτος Α. Ο.Ε με διακριτικό τίτλο ITCreation, δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια επακόλουθη, παρεμπίπτουσα, έμμεση, ειδική ή αποθετική ζημία ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή της διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Πολιτικής καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Για κάθε διαφορά που αφορά ή προκύπτει από την εφαρμογή των όρων της παρούσας Πολιτικής και την εν γένει χρήση του παρόντος ιστότοπου από τους χρήστες, εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά, να υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: support@itcreation.gr.

Μόνη η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος ιστότοπου συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας Πολιτικής Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων. Τεκμαίρεται έτσι ότι οι χρήστες έχουν διαβάσει προσεκτικά, κατανοήσει και αποδεχθεί τους όρους της παρούσας Πολιτικής καθώς και την τήρηση της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.